Sport

Nasza biblioteka jest dostępna dla każdego ucznia     

więcej...

 

Biblioteka

 

Toys

Korzyści i zagrożenia związane

z Internetem.                     więcej... 

Internet

 

sport1

 

Nasze  sukcesy...            więcej...

 

Osiągnięcia

 

Books

  ... uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami... więcej

 

 

 

 

 

Po szkole

Jesteś tutaj:

Start Uczniowie Zajęcia muzyczne i taneczne
PDF Drukuj Email

 

Rok szkolny 2018/2019

 

Zajęcia odbywają się w czwartki na 8 lekcji.

 

 

   Skład ZESPOŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO

w roku szkolnym 2017/18

 

Cichos Justyna

 

Dymarczyk Weronika

 

Dymarczyk Zuzanna

 

Gryga Paweł

 

Lisy Maja

 

Lukas Patrycja

 

Marsolek Monika

 

Opas Michał

 

Panek Ewa

 

Syga Weronika

 

Wiench Malwina

 

Zacharków Maria

 

 

 

Już od kilkunastu lat w naszej placówce funkcjonuje chór szkolny pod kierunkiem pani Marioli Kulawik - Sowady.

Celem tej działalności jest:

 1. Rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem.
 2. Integracja zespołowa, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 3. Kształcenie muzycznych.
 4. Kształcenie postawy obowiązkowości i sumienności.
 5. Uczestniczenie w uroczystościach, apelach i imprezach szkolnych.       
 6. Obycie ze sceną.

Zadania:

 • rozwijanie głosu, prawidłowego oddechu i dykcji;              
 • współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym;
 • nauka pieśni ludowych i patriotycznych;
 • nauka śpiewu a capella i z gotowymi playbackami;
 • śpiewanie piosenek współczesnych;nauka śpiewu z wykorzystaniem mikrofonu.     

 

ZAJĘCIA CHÓRU - ROK SZKOLNY 2015/2016

img 7438  img 7442  img 7451  Zapraszam do galerii...

  

Zajęcia chóru - rok szkolny 2014/2015

chor 5   chor 13  Zapraszam do galerii...

          Dla chętnych zabawa muzyczna "Wesołe nutki"........ zobacz tutaj  

            

Zajęcia chóru - rok szkolny 2013/2014

                   

GRUPA TANECZNA

 

ROK  SZKOLNY 2015/2016

 img 1431  img 1433   img 1450   img 1452

 

Zapraszam do galerii...

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015 

zestan 22  zestan 25  zestan 34  zestan 38  

Zapraszam do galerii...

 

 

Zajęcia taneczne w roku szkolnym 2013/2014 ...............Zapraszam do galerii...

 

Program opracowany przez panią Mariolę Kulawik - Sowadę.

 

CELE OGÓLNE

• Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
• Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
• Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary 
we własne siły.

• Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno - ruchowych w formie pozalekcyjnej.

• Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych.

• Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
• Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
• Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
• Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
• Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom, samoopanowania, odpowiedzialności.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności 
i samodzielności. 

• Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
• Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
• Kształtowanie ekspresji twórczej.

• Udział w programach z różnych okazji w szkole i w środowisku.                                                              

• Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.

• Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

CELE OPERACYJNE

Uczeń:
• Rozwija swoje zainteresowania.                                                           

•Poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
• Potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
• Kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.
• Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.
• Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na funkcjonowanie całego organizmu.
• Wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego.
• Uczy się harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
• Nabywa umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi.
• Wdraża się do przestrzegania ładu i porządku.
• Rozwija koordynację i sprawności ruchową.
• Kształci własną wrażliwość estetyczną.
• Wyraża siebie poprzez współtworzenie układów tanecznych.
• Wyrabia nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Potrafi efektywnie współdziałać w grupie.
• Radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością.
• Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska.

  

Kontakt

telefonPubliczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie
ul. Kolanowska 4, Zawada,
46-022 Luboszyce
tel.: +48 77 4212881
email:  pspzawada@interia.eu

Wykonanie: LinkNet.pl